نوشته شده توسط : وکیل پایه یک

مهندسين هنگام طراحي محصولات يا فرآيندها، پارامترهاي طراحي رابه گونه‌اي طراحي مي‌كنند كه منجر به تركيب مناسبي از ويژگي‌ها يا معيارهاي كيفي  بشود. براي مثال در جوش‌كاري قوسي، مهندس هنگام توليد قسمت خاصي از يك محصول، بايد سرعت حركت و زاوية‌ مشعل جوشكاري را به گونه‌اي تنظيم كند كه ميزان گودافتادگي، تحدب و زمان چرخه، مطلوب شود. هدف روش‌هاي سطحي جواب يا RSM ها، مدل‌سازي ويژگي‌هاي فرآيند است به طوري كه بتوان هنگام بهينه‌سازي فرآيند ازاين مدل‌ها بهره گرفت.(براي اطلاع بيشتر به           Box & Draper ، Khuri & cornell و Myers & Montagomery رجوع كنيد). اين نوع مدل سازي مستلزم تجربه است. هر فردي با استفاده از RSM ها مي‌تواند مدل‌هايي را دربارة ويژگي‌هاي فرآيندي كه درحال مطالعه‌اش است ايجاد كند و ميزان تغييرپذيري فرآيند را تخمين بزند. در كنار اين مدل‌ها بايد با استفاده از اطلاعاتي كه قابل حصول هستند اهداف خاص را مشخص كرد. بطوري كه پس از بهينه‌سازي اين اهداف،‌‌ آن چيزي كه حاصل مي‌شود واقعاً يك محصول مطلوب باشد.

توابعي كه مجموعه‌اي از ويژگي‌ها را به يك هدف خاص تبديل مي‌كنند توابع مطلوبيت نام دارند و به صورت  نوشته مي‌شوند. منابعي كه دربارة توابع مطلوبيت وجود دارند عبارتند از: castillo و همكارانش، Derringer  ، Derriger & suich ، Harrington ، kim& Lin توجه داشته باشيد توابع مطلوبيت معمولاً دربارة بستة ] 1 و0  [قرار دارند.

اولين توابع مطلوبيت توسط هارينگتون (Harrington) مطرح شدند. وي توابع توان دار را براي محاسبه مطلوبيت‌هايي در نظر گرفت كه با معيارهاي فردي1  همراه بودند و استفاده از از ميانگين هندسي را براي ارزش‌گذاري اين معيارها و محاسبة مطلوبيت كل در نظر گرفت. Derringer  ، Derriger & suich ، فرم‌هاي توابعي و طرح‌هاي ارزش‌گذاري به متد هارينگتون را مورد انتقاد قرار دادند زيرا به اعتقاد آنها اين فرم‌ها و متدها بيش از اندازه سخت بودند. در عوض، اين افراد مجموعه توابعي را معرفي كردند كه به كمك آنها مي‌شود ارزش هدف2 را در هر منطقه‌اي بين مشخصات محصول قرار داد. براي ايجاد سهولت در كار، castillo و همكارانش مطلوبيت معيارهاي فردي ذكر شده توسط Derringer را بسط و توسعه دادند. اين عمل بسيار سودمند بود زيرا باعث شد مهندسين و طراحان مبتني بر گراديان (gra dient – based) هنگام بهينه‌سازي توابع مطلوبيت عملكرد بهتري داشته باشند. kim و Lin توابع قبلي را كه دربارة‌ مطلوبيت وجود داشت مورد انتقاد قرار دادند زيرا به اعتقاد آنها اين توابع به وابستگي بين yi حساسيت داشتند همچنين توابع اصلاح شده‌اي را براي معيارهاي فردي پيشنهاد دادند كه به كمك آنها مي‌توان خطاهاي احتماعي RSM را پيش‌بيني كرد. اخيراً روش‌هاي     Six sigma و مفاهيم طراحي مربوط به آن تأثير بسزايي بر روي طراحي فرآيندها دارند.

هدف Six sigma اين است كه ورودي‌هاي  را به گونه‌اي تعيين مي‌كند كه ميانگين و واريانس ويژگي‌هاي طراحي منجر به ايجاد درصد بالايي از واحدهايي شوند كه با ويژگي طراحي مطابقت داشته باشند (حتي زماني كه فرآيند به طور پيش‌بيني نشده‌اي تغيير كند).

بنابراين مفهوم «مطلوبيت» در طراحي محصول الزاماً به معناي كنش متقابل بين ميانگين و واريانس ويژگي‌هاي خاص است. مهمترين ايرادي كه از تعريف قطعي استاندارد       Six sigma مي‌توان گرفت اين است كه استاندارد عموماً بر حسب يك معيار كيفي واحد تعريف شده است (رجوع شود به Harry). انگيزه‌ي مهمي‌كه باعث شده است تابع مطلوبيت جديدي در اين مقاله مطرح شود اين است كه بتوان تعريف گسترده‌اي از كيفيت Six sigma ارائه داد و اين استاندارد را به گونه‌اي تعميم داد كه معيارهاي چندگانه را نيز در برگيرد. به طور كل ممكن است بعضي از معيارها؛ مشخصات محصول همخواني نداشته باشند و برخي ديگر مربوط به هدفي بشوند كه محصول يا فرآيند به خاطر آن طراحي شده است هدف، بدست آوردن تابع مطلوبيتي است كه بعد از حل آن مشخص شود كه آيا طراح محصول يا فرآيند به سطح كيفي Six sigma رسيده است يا خير.

به طور خلاصه، تحقيقاتي كه بر روي توابع مطلوبيت صورت گرفته است منجر به ايجاد توابع مطلوبيت انعطاف‌پذيري شده است: توابعي كه اجازه مي‌دهند تكنيك‌هاي تحقيقاتي gradient – based (مبتني بر گراديان) عملكرد خوبي داشته باشند و نيز باعث مي‌شوند وابستگي‌هايي كه به دليل كمبود اطلاعات به وجود مي‌آيند تأثير كلي بر روي تصميم‌گيري داشته باشند اما اين توابع و روش RSM نيز داراي نقاط ضعف مهمي‌هستند كه عبارتند از:‌

  • · اغلب RSM هايي كه براي مدل‌سازي ارزش‌هاي ميانگين فرآيند به كار مي‌روند، مي‌توانند اطلاعاتي را درباره‌ي ميزان تغييرپذيري فرآيند در اختيار كاربر قرار دهند. اكثر اوقات يك كنش و تأثير متقابل بين ميانگين و انحراف معيار وجود دارد و اين دو تأثير بسزايي بر روي محصول و درنتيجه ميزان سوددهي دارند. ما معتقديم بهينه‌سازي همزمان چند ميانگين و واريانس با استفاده از توابع مطلوبيت استاندارد مشكل آفرين است زيرا اهميت نسبي هر يك از اين ميانگين‌ها تا حد زيادي به واريانس ويژگي‌ها بستگي دارد.
  • · همانگونه كه در بخش 4 نشان خواهيم داد (بخش مورد پژوهش) روش‌هاي فعلي به راحتي به ايجاد موقعيت‌هايي مي‌انجامد كه نمي‌توان در اين موقعيت‌ها اهداف كيفي را تحقق بخشيد.
  • · تفسير توابع موجود سخت و دشوار است. در جدول (1) بعضي از ارزش‌هاي معيار مطلوبيت به متد هارينگتون تفسير شده‌اند اما بقية افراد نتوانسته‌اند با توجه به استانداردهاي صنعتي، تفسير واضح و روشني از توابع خود ارائه دهند.
  • · در مبحث مطلوبيت، رابطه‌اي بين مطلوبيت و سود يا بهرة مورد انتظار به طور كامل مورد بررسي قرارگرفته است. با توجه به اينكه توابع مطلوبيت با محصول (و در نتيجه با سود) متناسب نيستند اين احتمال وجود دارد كه با توصيه‌هايي كه در اين‌باره مي‌شود حتي نتوان به طور تقريبي سود مورد انتظار را به حداكثر رسانيد.

علاوه بر اين، مبحث «به حداكثر رساندن محصول» (plante , tsui , Barton) باعث ايجاد اهداف سودمند و بالقوه‌اي شده است. ولي اين روش‌ها نمي‌توانند براي ويژگي‌هايي كه هيچ مشخصه‌اي برايشان وجود ندارد به كار روند. از اين رو استفاده از اين ويژگي‌ها براي ايجاد تابع مطلوبيت يك محصول موثر، ادامه‌اي از كارهاي قبلي به حساب مي‌آيد.

به خاطر داشته باشيد روش ديگري كه براي بهينه‌سازي معيارهاي چندگانه وجود دارد كه به عبارتست از «برنامه‌ي پشتيباني از تصميم» يا DSP يعني تصميم بر روي انتخاب‌هايي كه برتر از انتخاب‌هاي فعلي و شناخته شده نيستند. DSP داراي امتيازات مهمي‌است اما مهندسين معتقدند كه روش‌هاي مطلوبيت آسانتر هستند (براي اطلاع بيشتر به castillo و همكاران، و هارينگتون مراجعه كنيد) همچنين توابع مطلوبيت را مي‌توان در كنار DSP مورد استفاده قرارداد. در اين مقاله ما تابع مطلوبيتي را ارائه داده‌ايم كه نقاط ضعف ساير توابع را ندارد. برخلاف ديگر توابع مطلوبيت موجود، تابع پيشنهادي ما تفسير حدسي و ساده‌اي دارد زيرا اين تابع قادر است قسمت‌هايي را كه با فرضيات موجود تطابق دارد پيش‌بيني كند. در بخش اول مقاله، فرمول‌هاي مربوط به اين تابع را مورد بررسي قرار مي‌دهيم سپس مثالي ارائه مي‌دهيم كه در آن تابع پيشنهادي ما به كار رفته است. در پايان نيز مزايا و معايب اين تابع را نسبت به ديگر توابع موجود مورد بررسي و مقايسه قرار مي‌دهيم.1 individual criteria

2 target value:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای در موسسه حقوقی مجد عدالت توسط وکیل پایه یک ، وکیل قرارداد : تنظیم قرارداد ، وکیل پایه یک دادگستری

تاریخ انتشار : شنبه 11 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : وکیل پایه یک

- تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر حق  بيمه سرانه

ضريب  بيانگر نسبت در صد تغيير در حق بيمة‌سرانه (تقاضا براي پوششهاي مختلف بيمه اي ) به در صد تفسير در درآمد ملي است. درحقيقت مي توان گفت   كشش در آمدي تقاضا براي بيمه است.

ضريب  نشاندهندة رابطه عضويت در WTO با حق بيمه سرانه و ضريب  ، ضريب تفاضلي است كه دلالت بر تغييرات بخشش در آمدي پس از عضويت در WTO دارد. به عبارتي نشاندهنده اختلاف بين دو دورة‌ قبل و بعد از عضويت ميباشد.

-تصريح مدل جهت بررسي تأييد عضويت در WTO بررسي سهم حق بيمه از كل بازار بيمة‌ جهاني

 

SHW  سهم از بازار جهاني حق بيمه، Pre حق بيمه هاي دريافتي و  , وs اختلال مدل است.

انتظار بر اين است كه ضريب  مثبت باشد. چرا كه رابطة مستقيمي بين حق بيمه هاي دريافتي در يك كشور و سهمش از بازار جهاني حق بيممه وجود دارد. شعني هر چه حق بيمه هاي دريافتي در يك كشور افزايش يابد سهم كشور مورد نظر از بازار جهاني حق بيمه افزايش خواهد يافت. به طور مثال در سال 2003، آمريكا با توليد 498/055/1 ميليون دلار حق بيمه رتبة اول را در جهان به خود اختصاص داده است. و سهمش از كل بازار بيمه جهاني 89/35 درصد مي باشد. هم چنين ژاپن با توليد 865/478 ميليون دلار حق بيمه، رتبه دوم را كسب كرده است و سهمش از كل بازار  بيمهمة جهاني  28/16 درصد مي باشد. در اينجا بايد گفت كه سهم كشورهاي در حال توسعه از بازار بيمة‌ جهاني بسيار ناچيز مي باشد مثلاً سهم كشور ايران از بازار بيمة‌ جهاني تنها 05/0 درصد مي باشد. هم چنين اين سهم براي كشورهاي سنگاپور، مالزي، اندولزي و پاكستان در سال 2003 به ترتيب 3/0،19/0،11/0،1/0 درصد مي باشد. ضريب  نيز نشاهندة رابطة عضويت د WTO با سهم از بازار جهاني حق بيمه مي باشد.

روش استفاده از داده هاي آماري مدلهاي Pomed Data

در بستة‌ كامپيوتري Gviews اطلاعات و آمار گردآوري شده هر كدام از متغييرها براي كشورهاي مختلف طبق چار چوب زير مرتب و براي نشان دادن هر كدام از آنها از  علامت (?) در آخر متغيير استفاده شده تا نشان داده شود كه اين اطلاعات مربوط به داده هاي مرتب شده كشورهاي مختلف است. به عنوان مثال شاخص نفوذ بيمه اي براي كشور به شكل زير عمل مي شود:

؟؟

خلاصه و جمع بندي

تلاش اين فصل در جهت معرفي روش تحقيق بود ك در اين راستا ابتدا جامعة آماري مورد استفاده در اين پايان نامه و سپس اطلاعات آماري مورد استفاده يا نحوة آرايش داده ها در كنار هم در مدلهاي Panel  Data بيان گرديد. در مرحلة بعد روشهاي تخمين مدلهاي Data Panel از نظر نظري و تئوريك به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت كه در اين رابطه نيز دو روش اثرات ثابت، (Fixed
 Effeet) و اثرات تصادفي ( Random  Effeet) به همراه خصوصيات مربوط به هر كدام از اين روشها، معرفي و بررسي شدند. و در نهايت به بررسي مباني نظري و تئوريك مدلهاي تفريح شدة‌ مربوط به فرضيات پرداخته شد.:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای در موسسه حقوقی مجد عدالت توسط وکیل پایه یک ، وکیل قرارداد : تنظیم قرارداد ، وکیل پایه یک دادگستری

تاریخ انتشار : شنبه 4 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : وکیل پایه یک

روش كلي استفاده از مواد و وسايل:

بهره گيري از هر كدام رسانه ها دستور العمل خاصي را ايجاب مي كند اما متخصصان به منظور استفاده كلي از آنها اين مراحل را پيشنهاد مي كنند :

1- خود را آماده كنيد ( طرز استفاده از رسانه كاري كه خود را انجام خواهيد داد . كارهايي كه از شاگردانتان انتظار داريد را مشخص كنيد .)

2- محيط را آماده كنيد . ( مواد و تجهيزات لازم را آماده كنيد تهويه ، نور ، حرارت محيط ، حمل و نقل و امور ايمني را بررسي كنيد . )

3- كلاس را آماده كنيد ( ابتدا رسانه را معرفي كنيد به دانش آموز بگوييد كه پس از بهره گيري از رسانه چه كاري بايد انجام دهند . )

4- از رسانه استفاده كنيد . ( از نظر فني بدرستي آنرا استفاده كنيد مطمئن شويد صدا و تصوير براي همه وضوح دارد )

5- پي گيري كنيد . ( پس از اتمام آموزش راجع به محتوي سئوالاتي مطرح كنيد و بحث را نتيجه گيري كنيد .) [1]

به منظور بالا بردن كارايي رسانه ها بايد آنها را با هم به كار گيرند . مسئله اساسي اين است كه وسايل گوناگون اثرات كاربردي همديگر را افزايش دهند و در جهت دستيابي به اهداف درسها مورد استفاده قرار گيرند .[2]

نتيجه گيري و تحليل از پيشينه تحقيق:

دستاوردهاي تكنولوژي آموزشي توانسته اند قابليت خود را در سرعت بخشيدن به رشد آموزش نشان دهد و كاربرد چنين دستاوردهايي مي تواند به دبيران كمك كند تا از وقت محدودي كه در اختيار دارند بيشترين بهره را ببرند . تكنولوژي مي تواند بار سنگين كار معلم را در زمينه انتقال اطلاعات به عهده بگيرد و يا حداقل آن را تسهيل كند . تكنولوژي آموزشي مي تواند فاصله يادگيري در دنياي خارج و داخل مدرسه را روز به روز كاهش دهد .

تكنولوژي آموزشي را مي توان مجموعه امكانات گوناگون و گسترده اي دانست كه فرآيند كار ، تلاش ، دانش و تجربه نسلهاي انسان در همه جا گسترة جهان است پس مي توان گفت كه ميزان بهره گيري از اين مجموعه امكانات در سراسر جهان نيز به اندازه كار ، تلاش و تجربه هر جامعه بستگي دارد .

بر اساس اين تعريف تكنولوژي ابزار كارسازي است كه با فزوني تجربه و دانستنيهاي انسان براي بيشتر شدن سرعت كار و پژوهش و نيز بهره گيري دقيقتر ، سنجيده تر و مناسبتر از ابزار ، روز به روز تكامل يافته و پيچيده تر شده است .

تكنولوژي آموزشي در جهان پيشرفته امروز همانند گنج پر ارزشي است كه نوع بشر پس از قرنها تلاش براي دانستن و كاربرد دانش ها براي زندگي بهتر و آسانتر اكنون بدست آورده است و بالاخره در يك كلام مي توان گفت كه تكنولوژي دستاورد دانش است . اكنون نيز ژان ژاك سروان شرايبر نويسنده كتاب «تكاپوي جهاني » از لحظه هاي جوامع سخن مي گويد كه پيشرفت تكنولوژي زمينه ساز آن خواهد بود .

شواهد بسيار اين موضوع را ثابت مي كند كه پيشرفت هر جامعه در تمام زمينه ها به ميزان صنعتي بودن آن جامعه و در اختيار داشتن تكنولوژي لازم بستگي دارد كه انديشمندان و جامعه شناسان اكنون  كليد توسعه ها را تكنولوژي مي دانند . اكنون به تجربه ثابت شده است كه هز چه محيط جامعه براي رشد و توسعه تكنولوژي مناسب تر باشد پيشرفت سريعتر و توسعه آسانتر خواهد شد ، از سوي ديگر هر چه تنگناي محيط براي ارتقاء سطح تكنولوژي بيشتر باشد در راه رشد و توسعه مشكلات بيشتري پديد مي آيد و  روند پيشرفت به تأخير مي افتد ، در اينجا بايد پرسيد كه آيا صرفاً با خريد و استقرار ماشينها و دستگاههاي فني مي توانيم صاحب تكنولوژي شويم و در راه توسعه صنعتي گام برداريم . با شناخت مفهوم و ماهيت تكنولوژي ، پاسخ اين سئوال دانسته مي شود و مي توان گفت تكنولوژي مجموعه اي است كه اجزاء آن را ماشين آلات، نقشه ها ، دانش شناخت و نصب راه اندازي دانش مديريت ، دانش نوسازي و توسعه تشكيل مي دهد .

در آخر نتيجه مي گيريم كه با پيشرفت علوم و فنون احتياج به وسايل كمك آموزشي بيشتر احساس مي شود كه بتوانيم در امر آموزش پرثمرتر سريع تر عمل كنيم و در سايه استفاده از تكنولوژي آموزشي ، در فرزندانمان قدرت خلاقيت و تفكر ايجاد كنيم و ديگر اينكه اكثريت معلمان بر اهميت و تأثير استفاده از وسايل آموزشي معتقد هستندولي به دلايل مختلفي از قبيل:

-         در دسترس نبودن اين وسايل

-         عدم آگاهي مديران از اهميت وسايل آموزشي در كلاس

كمتر از اين وسايل آموزشي در مدارس استفاده كرده اند و به اين نتيجه مي رسيم كه هدف ما از تحقيق ، شناساندن تكنولوژي آموزشي در كاهش زمان تدريس و نشان دادن نقش و اهميت وسايل كمك آموزشي در بالا بردن ميزان يادگيري مي باشد .

 

 

 

 1-محمد – احديان – مقدمات نظري تكنولوژي آموزشي – تهران – مركز نوآوريهاي آموزشي ايران سال 1361-ص82..

2-كلارك – طهوريان – 1370 – ص 42 .:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای در موسسه حقوقی مجد عدالت توسط وکیل پایه یک ، وکیل قرارداد : تنظیم قرارداد ، وکیل پایه یک دادگستری

تاریخ انتشار : شنبه 27 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : وکیل پایه یک

تأثيروسايل كمك آموزشي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان:

در اين پيشينه كه توسط خانم مهري زندي در سال 1374 كه استاد راهنما آقاي دكتر منوچه نيكنام بودند براي دريافت درجه كارشناسي آموزش ابتدايي تحقيق خود را در منطقه 13 تهران انجام داده است نتايج آن :

1- معلماني كه از وسايل كمك آموزشي موجود در زمينه هر يك از دروس مختلف استفاده مي كنند تأثير قابل ملاحظه اي در يادگيري دانش آموزان دارد .

2-90% دانش آموزان اظهار مي دارند كه وجود كلاس مخصوص آزمايشگاه تأثير زيادي در يادگيري دانش آموزان دارد .

3- شركت دانش آموزان در تهيه وسايل كمك آموزشي به ميزان قابل ملاحظه اي در يادگيري آنها مؤثر است .

همچنين خانم طيبه دشتي پايان نامه كارشناسي خود را به بررسي عدم كاربرد مطلوب تكنولوژي آموزشي بالاخص مواد و وسايل كمك آموزشي توسط آموزگاران مدارس راهنمايي منطقه 11 تهران در سال تحصيلي 74-73 اختصاص داده به نتايج زير رسيده است .

در اين بررسي روشن شد كه اكثريت دبيران محترم با اهميت كاربرد مواد وسايل آموزشي واقف هستند ولي عوامل كاربرد مطلوب از ابزار و تجهيزات آموزشي را محدود مي سازد ، از جمله آنها عدم آشنايي به كاربرد و مواد و حجم كتابها و زياد بودن جمعيت كلاسهاست .

 

 

 

 

 :: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای در موسسه حقوقی مجد عدالت توسط وکیل پایه یک ، وکیل قرارداد : تنظیم قرارداد ، وکیل پایه یک دادگستری

تاریخ انتشار : شنبه 20 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : وکیل پایه یک

قانونی تلگرام چینل

law telegram channel

کانال تلگرام حقوقی

کنٹریکٹ پروگرامنگ کیا ہے؟

آج انتہائی مہارت کے معاہدوں اور لین دین اور کنٹریکٹ لکھنے کہ مینیجرز جو کافی تجربہ یا خصوصی تربیت کی ضرورت نہیں کے لئے مسئلہ، نہیں دیکھا ہے کبھی کبھی ایسا بیتاب استعمال کیا جاتا ہے اس کی مہارت ہے کہ خود کو کیوں دوش سے ایک اصولوں نہیں سیکھا. اصولی اور نمائندے قلم جا کے مطابق معاہدہ کے پروگرامنگ کے بنیادی اصولوں. منشی پوچھا زائد نمائندے کی طرف سے معاہدے میں زیادہ اور کم ہر بات بعد میں ہو جائے کیوں کیا معاہدے میں کاتبوں کی طرف سے درج ہیں چاہئے کہ تربیت کا معاہدہ دستاویز ریڈر اور اشیاء لکھنا ضروریات کے اگلے اقدامات ہیں کنٹریکٹ پروگرامنگ کی اس قسم، اور پارٹیوں کو سمجھنے کے لئے. کہ بدقسمتی سے سودا مصیبت میں کاتبوں کا معاہدہ کرنے اور تجارت کی طرف سے الزامات کی ٹرانزیکشن چنگاری ہینڈلنگ کے فریقین کے ذہنوں پر پہلی چیز بھاگ گیا تو اس رئیل اسٹیٹ کے آپریٹرز کو انگلی یاد رکھیں، تو ہمیشہ کام کی مبادیات سیکھنے کی کوشش کریں آپ کے مصیبت اور کسی بھی چارجز کے معصوم اور ایک مخصوص کام کی داخل کردہ کارڈ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہو.:: برچسب‌ها: قانونی تلگرام چینل ,
:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای در موسسه حقوقی مجد عدالت توسط وکیل پایه یک ، وکیل قرارداد : تنظیم قرارداد ، وکیل پایه یک دادگستری

تاریخ انتشار : سه شنبه 19 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : وکیل پایه یک

Chaîne de télégramme de loi
Voie de télégramme d'avocat

Le contrat de formation juridique des chaînes par câble peut s'inscrire via le lien ci-dessous:
Qu'est-ce que la programmation par contrat?

L'une des compétences qui aujourd'hui sont des contrats de compétences hautement utilisés et des transactions et l'écriture de contrats que le problème pour les gestionnaires qui n'ont pas assez d'expérience ou de formation spécialisée n'ont pas vu, parfois aussi troublé qui se reprochent pourquoi les principes n'ont pas appris. Principes de base de la programmation contractuelle en principe et conformément au stylo Scribe. Chaque mot élevé et bas du contrat par Scribe sera plus tard que le scribe a demandé pourquoi ce type de programmation par contrat, quelles sont les prochaines étapes des exigences. Le rédacteur en chef du document de contrat de formation et les éléments que les scribes du contrat sont répertoriés et pour les parties comprendre. Rappelez-vous que, malheureusement, le doigt pour les opérateurs de l'immobilier si l'affaire a rencontré des problèmes, la première chose sur l'esprit des parties à la transaction, la manipulation des allégations au contrat des scribes et par le commerce, alors essayez toujours d'apprendre les bases du travail Votre problème et l'innocence de toute accusation et un travail spécialisé pour ne rien faire de mal avec la carte insérée.

Chaîne de télégramme de loi

source : کانال تلگرام حقوقی:: بازدید از این مطلب : 6
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای در موسسه حقوقی مجد عدالت توسط وکیل پایه یک ، وکیل قرارداد : تنظیم قرارداد ، وکیل پایه یک دادگستری

تاریخ انتشار : یک شنبه 17 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : وکیل پایه یک

حق داشتن وكيل مدافع، از مهمترين آثار اصل برائت و جز تاميناتي است كه سبب سرعت و دقت در رسيدگي كيفري،‌ ارتقا سطح علمي مقامات قضايي و اتخاذ تصميمي عادلانه و از سوي ديگر باعث قوت قلب و رفع اضطراب از متهم مي‌‌شوند.

دخالت وكيل مدافع به نفع هم متهم،‌ به جهت داشتن تخصص لازم در برابر مقامات قضايي و هم به نفع جامعه به سبب جلوگيري از اشتباهات قضايي،‌ سرعت و دقت و رسيدگي كيفري و غيره خواهد بود. شركت وكيل از همان ابتدا تعقيب كيفري تا مرحله صدور حكم نهايي و اجراي آنها بايد تامين شود. متاسفانه در قانون ما. شركت وكيل مدافع در مرحله قبل از محاكمه به خوبي تامين نمي‌شود و با تصويب قانون دادگاه عمومي و انقلاب بر مشكلات موجود افزوده شد و در مواردي شركت وكيل مدافع به موجب تبصره 128 ق. آ. د. د. ع و ا محدودتر شده است.

متهم بايد در كمال آزادي و آرامش خاطر از خويش دفاع نمايد و به هر دليلي كه لازم باشد،‌ استناد نمايد و آزادانه، مدافعات خود را به عرض دادگاه برساند.

دادن فرصت معقول به متهم، جهت تدارك دفاع، يكي از تضمينات مهم حق دفاع محسوب مي‌شود، زيرا تمام امكانات و تسهيلات، تنها در بستر زمان قابل استفاده براي متهم مي‌باشد.:: بازدید از این مطلب : 75
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای در موسسه حقوقی مجد عدالت توسط وکیل پایه یک ، وکیل قرارداد : تنظیم قرارداد ، وکیل پایه یک دادگستری

تاریخ انتشار : شنبه 20 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : وکیل پایه یک

قرار بازداشت موقت

اين  قرار عبارتست از تصميم و عمل قضايي ولي غير قاطع دعوي كه از ناحيه مقام

صالح براي اطمينان خاطر از حيث دسترسي داشتن به متهم و حاضر گرديدن او براي

بازجويي، دادرسي و اجراي دادنامه از جهت جلوگيري از امحا آثار جرم و دلايل آن و

پيشگيري از تباني با شهود و مطلعين با يكديگر و با متهم صادر مي‌شود.

قرار بازداشت موقت از جهات ذيل قابل انتقاد مي‌باشد:

1- اين قرار با اصل برائت در تعارض مي‌باشد. اصل برائت دو شاخه دارد و ناظر بر حق دفاع و آزادي متهم است. منظور از آزادي متهم اين است كه در طول تحقيقات مقدماتي در زندان نباشد و آزادي وي تامين گردد.

2- قرار بازداشت موقت، مخالف اصل تساوي سلاحها مي‌باشد و از آنجائيكه دادستان در كمال آزادي به جمع‌آوري دلايل و شواهد عليه متهم مي پردازد، بازداشت متهم فرصت تدارك دفع و آزادي وي را در جمع‌آوري دلايل و شواهد به نفع خويش را مي‌گيرد. لذا متهم را در برابر دادستان، در شرايط نامساوي قرار مي‌دهد.

3- اين قرار، باعث وارد آوردن فشر روحي،‌ تشويش آرامش و آسايش متهم،‌ از هم پاشيدن اساس خانوادگي و لطمنه به حيثيت خانوادگي و اجتماعي آنان مي‌شود.

4- بازداشت موقت متهم، فرصت دفاع و آزادي در استفاده از تسهيلات ويژه كه براي متهم در نظر گرفته شده را مي‌گيرد . به طوريكه ارتباطش را وكيل و يا مشاور حقوقي خانواده و دوستانش قطع مي‌شود. بنابراين حق دفاع وي مورد تضييع قرار گرفته و صدمات جبران ناپذيري بر سرنوشت قضايي وي وارد مي‌شوند.

5- قرار بازداشت موقت متهم، در اذهان مقامات قضايي تاثير گذاشته و يك فرض،

 محكوميت براي متهم به وجود مي‌آورد. يكي از مستشاران دادگاه استان پاريس در كنگره عالي قضات فرانسه كه در سال 1966 در سن مائو تشكيل شده، صريحا اذعان داشت كه ديوان عالي جنايي وقتي متهمي را كه در توقيف احتياطي نبوده،‌ محاكمه مي‌كند،‌ در محكوم كردن او ترديد مي نمايد.([1])

6- متهامي كه در بازداشت بسر نمي‌‌برند، قضات دادگاه با ديده تخفيف و اغماض بيشتري به آنها برخورد نموده و حتي از اعطا تعليق و تبرئه شدن برخوردار مي‌شوند. در صورتيكه متهماني كه در بازداشت به سر مي‌بردند،‌ قضات دادگاه نسبت به آنها كمتر ترحم نشان داده، آنها را از معافيت و تخفيف قضايي و قانوني برخوردار نمي‌سازند.

7- معمولاً پيش مي آيد كه متهميني كه سالها در بازداشت بسر برده‌اند، به موجب حكم دادگاه تبرئه شده و يا به كمتر از مدت بازداشت به حبس و يا حتي به مجازات از نوع ديگر مانند جريمه نقدي محكوم شده‌اند. اين امر برخلاف اصل انصاف، عدالت و امنيت قضايي شهروندان مي‌باشد.

گفتار پنجم: خصوصيات دادرسي[1] - آشوري، محمد، عدالت كيفري (مجموع مقالات)،‌ ص 4.:: برچسب‌ها: , بازداشت موقت , بازداشت موقت در قانون جدید , بازداشت موقت در اسناد بین المللی , بازداشت موقت اطفال , بازداشت موقت در ایین دادرسی کیفری , بازداشت موقت چیست , بازداشت موقت یعنی چه , بازداشت موقت چند روز است , بازداشت موقت چاقو , بازداشت موقت در ایران , قرار بازداشت موقت در قانون جدید , بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید , قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید , بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران , بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری جدید , قرار بازداشت موقت چیست , بازداشت موقت يعني چه , بازداشت موقت در جرح با چاقو , بازداشت موقت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران , قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران , بازداشت موقت در حقوق ایران , موارد بازداشت موقت در اسلام و حقوق ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 57
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای در موسسه حقوقی مجد عدالت توسط وکیل پایه یک ، وکیل قرارداد : تنظیم قرارداد ، وکیل پایه یک دادگستری

تاریخ انتشار : شنبه 20 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : وکیل پایه یک

خصوصيات دادرسي

الف- علني بودن دادرسي

اصل علني بودن دادرسي به اين معني است كه در جلسات دادرسي هر كس حق حضور دارد و به بيان ديگر به معني نظارت عمومي مردم در جهت اعمال صحيح قوانين، رعايت حقوق دفاعي متهم و همچنين رعايت منافع جامعه در تعقيب بزهكاران است.

علني بودن دادرسي باعث مي‌شود كه مردم در جريان برگزاري محاكمه قرار گيرند و از اعمال اغراض خصوص، تضييع حقوق متهم و تجاوز به آزادي وي خودداري شود. و حق دفاع متهم هر چه بيشتر مورد رعايت قرار گيرد. در جهان امروز،‌ اغلب نظارت و كنترل دستگاههاي حكومت از آن جمله دادگاهها، با مردم است،‌ لذا بايد جريان محاكمه متهمين از طريق مطبوعات و ديگر رسانه گروهي به اطلاع مردم برسد و از طرفي حضور افراد در جلسه دادرسي و محاكمه بلامانع باشد تا حق دفاع متهم مورد حمايت و رعايت قرار گيرد.

ب- ترافعي بودن محاكمه

با توجه به اين اصل، طرفين در جلسه محاكمه به بحث،‌ مجادله و مرافعه  پرداخته و نسبت به دلايل ابرازي طرف ديگر، اعتراض و در جهت رد آن ها استدلال مي‌كند و امكانات كافي در جهت تدارك دفاع خواهند داشت و اين امر باعث مي‌شود كه آزادي حق دفاع طرفين در قبال يكديگر در محضر دادگاه بهتر محفوظ شود و اجرا عدالت بهتر و در جامعه تضمين گردد.

امروزه سعي مي شود كه جنحه ترافعي بودن محاكمه در مرحله تحقيقات رعايت و حقوق و منافع متهم و حق دفاع وي بيشتر مورد حمايت واقع شود.

گفتار ششم: هيات منصفه

هيات منصفه، عبارت از گروهي افراد عادي جامعه كه در رسيدگي پاره‌اي از جرايم، تحت شرايط خاص با دادرسان دادگاههاي كيفري همكاري مي‌كند.([1])

شركت هيات منصفه در محاكمه باعث مي‌شود كه وجدان عمومي يعني افكار عمومي در جريان دادرسي قرار گيرد و ميزان زيان جرم را مورد سنجش قرار دهد.

به طور كلي مي‌توان، هدف از شركت هيات منصفه را در محاكمه به شرح ذيل خلاصه كرد:

1- شركت هيات منصفه در دادگاههاي كيفري باعث حمايت از حقوق و منافع متهم و حق دفاع وي در برابر حاكمان سياسي، دارندگان قدرت، صاحبان نفوذ و ديكتاتوري حاكم مي‌شود.

2- قضات را از دلبستگي شديد به قانون و غير قابل انعطاف بودن، بيرون مي آورد و موجب مي‌‌شود كه وجدان جامعه به حساب آيد و باعث مردمي شدن محاكمه مي‌شود.)[2])

3- در جرايم سياسي و مطبوعاتي، متهم مستقيما در مقال قواي حاكم قرار مي‌گيرد و هر چه بيشتر حقوق و منافع متهم و حق دفاع وي در معرض تضييع قرار دارد و وجود هيات منصفه موجب تضمين و تامين اين حقوق و منافع مي‌شود. اكثر قانونگذاران وجود اين هيات را در محاكمات مربوط به جرايم مطبوعات و سياسي كه برخورد مستقيم با منافع هيات حاكمه دارد،‌ لازم دانسته‌اند.

در اصل يكصد و شصت و هشت قانون اساسي ايران آمده است: رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد.


نتيجه‌گيري

انسان نسبت به ساير مخلوقات داراي مقام خاص و شان و منزلت والايي مي‌باشد، زيرا خليفه خدا و احسن الخالقين بوده و روح خدا در وي دميده شده و شبيه خداست و فرشتگان والامقام در مقابل وي سر تعظيم فرود آورده‌اند. اين انسان، هر چند متهم، داراي حقوق و منافع متعددي مي‌باشند و يكي از حقوق ذاتي و فطري انسان، حق دفاع وي در مقابل اتهام يا اتهاماتي است كه به وي نسبت مي دهند.

لذا اين حق نيست كه دولتمردان و حاكمان سياسي به شهروندان اعطا كرده و بتوانند از وي سلب نمايند.

اين حق منبعث از اصل برائت بوده و در جهت حفظ حقوق فردي، اجراي عدالت و امنيت قضايي شهروندان مي‌‌باشند و شناسايي اين حق از بديهي‌ترين حقوقي است،‌ كه از يك حكومت انتظار مي‌رود. رعايت و حمايت از اين حق، باعث كشف حقيقت و

رعايت عدالت و انصاف در رسيدگي به پرونده‌هاي كيفري مي‌شوند زيرا متهم بهتر از فرد، مقام و دستگاه قضايي به حقيقت امر آگاه است و دفاع آزاد و آگاه وي منجر به كشف حقيقت مي‌گردد.

حق دفاع متهم، در واقع وقتي تحقق ميپذيرد، كه تسهيلات و تامينات مربوط به آن در اختيار وي قرار گيرد و صرف قايل شدن حق دفاع براي متهم، بدون فراهم نمودن امكانات و شرايط آن، تنها باعث مي‌شود كه حق دفاع به جنبه تشريفاتي پيدا كند و در عمل سبب تضييع و صدمه به آن مي‌‌شود. وقتي صحبت از حق دفاع متهم مي‌شود، منظور اين است كه متهم بتواند،‌ آزادانه و آگاهانه در يك فرصت مناسب و با تهيه و تدارك وسايل دفاعي و با مساعدت وكيل منتخب،‌ در يك دادگاه قانوني به طور علني با رعايت بي طرفي و انصاف از خويش دفاع نمايد و اين امر در سراسر رسيدگي به دعوي كيفري مورد رعايت و حمايت واقع شود.[1] - آخوندي، محمود؛ آيين دادرسي كيفري، جلد دوم، ص 112.

[2] - موذن زادگان، حسنعلي، پايان نامه دوره دكتري،‌ بررسي تطبيقي حق دفاع متهم، ص 325.:: برچسب‌ها: , دادرسی در جدول , دادرسی در حل جدول , دادرسی عادلانه , دادرسی عادلانه Pdf , دادرسی عادلانه در ایران , دادرسی عادلانه در نظام حقوقی ایران , دادرسي عادلانه , دادرسی عادلانه در اسلام , دادرسی عادلانه اطفال , دادرسی عادلانه چیست , دادرسی عادلانه مالیاتی , دادرسی عادلانه در تعزیرات حکومتی , دادرسی کیفری , دادرسی کیفری جدید , دادرسی کیفری 92 , دادرسی کیفری خالقی , دادرسی کیفری اطفال , دادرسی کیفری اختصاصی , آیین دادرسی کیفری , اعاده دادرسی کیفری , قانون دادرسی کیفری , آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی , دادرسی مدنی , دادرسی مدنی دکتر شمس , دادرسی مدنی 2 , دادرسی مدنی شمس , دادرسی مدنی 3 , آیین دادرسی مدنی 1 , آیین دادرسی مدنی 2 , قانون دادرسی مدنی , آیین دادرسی مدنی Pdf , آیین دادرسی مدنی 3 , دادرسی مالیاتی , دادرسی مالیاتی چیست , دادرسی مالیاتی در ایران , آیین دادرسی مالیاتی , دستورالعمل دادرسی مالیاتی , آئین دادرسی مالیاتی , آیین نامه دادرسی مالیاتی , دانلود آیین دادرسی مالیاتی , کتاب آیین دادرسی مالیاتی , آیین دادرسی مالیاتی Pdf , دادرسی کیفری جدید نموداری , آیین دادرسی کیفری جدید , جزوه دادرسی کیفری جدید , آیین دادرسی کیفری جدید دانلود , آیین دادرسی کیفری جدید 93 , آیین دادرسی کیفری جدید دکتر خالقی , این دادرسی کیفری جدید , آیین دادرسی کیفری جدید روزنامه رسمی , آیین دادرسی کیفری جدید 92 , دادرسی منصفانه , دادرسی منصفانه چیست , دادرسی منصفانه در شرایط اضطراری , دادرسی منصفانه اطفال , اصول دادرسی منصفانه , تعریف دادرسی منصفانه , مصادیق دادرسی منصفانه , اصل دادرسی منصفانه , کتاب دادرسی منصفانه , معیارهای دادرسی منصفانه , دادرسی الکترونیکی , دادرسی الکترونیکی در سیستم قضایی ایران , دادرسی الکترونیکی چیست , دادرسی الکترونیکی در ایران , قانون دادرسی الکترونیکی , آیین دادرسی الکترونیکی , قانون آیین دادرسی الکترونیکی , لایحه آیین دادرسی الکترونیکی , دادرسی و داوری الکترونیکی , دانلود دادرسی الکترونیکی , دادرسی چیست , اعاده دادرسی چیست , اطاله دادرسی چیست , طواری دادرسی چیست , دادرسی افتراقی چیست , دادرسی فوری چیست , دادرسی اختصاری چیست , خسارات دادرسی چیست , تشریفات دادرسی چیست , ایین دادرسی چیست ,
:: بازدید از این مطلب : 60
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای در موسسه حقوقی مجد عدالت توسط وکیل پایه یک ، وکیل قرارداد : تنظیم قرارداد ، وکیل پایه یک دادگستری

تاریخ انتشار : شنبه 20 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : وکیل پایه یک

در بخش قبل از مواردي بحث شده كه جزء‌ حقوق دفاع متهم محسوب شده و متهم را در جهت رد اتهام يا اتهامات وارده ياري م دهد و بدون رعايت و حمايت از آنها، تشكيل دادگاه، موجوديت خود را دست مي‌دهد،‌ زيرا در صورت عدم رعايت آنها، محاكمه متهم پايه و اساسي نداشته و متهم بدون تضمينات و تامينات لازمه، در معرض حكم ناروا قرار خواهد گرفت.

اكنون در اين بخش از مواردي بحث خواهد شد كه جزء حقوق دفاعي محسوب نشده، ولي بر حقوق دفاعي تاثير گذار خواهد  بود.

گفتار اول: شيوه احضار و جلب

احضار و جلب يك فرد،‌ بعنوان متهم بسيار حساس و با اهميت مي‌باشد،‌‌ زيرا احضار و جلب افراد تبعات بسياري دارد و ممكن است باعث هتك حرمت و آبروي اشخاص و بدون دليل مخل آسايش و آرامش شهروندان شود،‌ به همين جهت ماده 124 ق. آ. د.ك مقرر مي‌دارد:‌ قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند، مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد. بنابراين قاضي مكلف است كه قبل از احضار متهم، دلايل را جمع‌آوري كرده و در صورت وجود دليل و لزوم تحقيق از متهم او را احضار نمايد.

گفتار دوم:‌ شيوه بازجويي

«بازجويي وسيله دفاعي و منبع دليل براي اثبات دعوي است. بازجويي از متهم به منزله وسيله دفاعي است، چون اگر متهم اقرار كند، قضات آن را براي محكوميت وي در نظر مي‌گيرند،‌ زيرا اقرار جزء در موارد استثنايي هميشه مطابق حقيقت است و حتي اگر متهم اقرار نكند، ممكن است عناصر ارزنده‌اي براي اتهام فراهم شود». در جرايمي كه مجرم تنها حقيقت را مي‌داند، اقرار مباشر جرم، ركن اساسي ايمان قاضي را تشكيل مي‌دهد. بنابراين بازجويي براي بدست آوردن اطلاعات از متهم نقش عمده‌اي در دادرسي كيفري دارد. «در واقع اگر هدف اساسي محاكمه حصول به يقين درباره مجرميت يابي گناهي متهم باشد،‌ بديهي است هر گونه فعاليتي كه متهم در جريان محاكمه انجام مي‌دهد،‌ بايد مركز قطب هر گونه تحقيقي قرار گيرد. چه بسيار كه با آزمون دقيق و توام با آرامش خاطر از يك بازجويي بتوان بر اماره يا قرينه عمل دست يافت».

بازجويي به متهم اين امكان را مي‌دهد كه به تشريح ما وقع انتسابي به خود پرداخته و با رد اتهام و ادله مطروحه عليه خود از تجاوز به حقوق و آزادي خويش جلوگيري نمايد. هدف از بازجويي، دستيابي به حقايق با ارزش، رفع مظلوميت يا اثبات بي‌گناهي،‌ شناسايي مجرم و تطبيق اطلاعات بدست آمده با اظهارات يك مظنون ويژه و اخذ اعتراف از وي باشد. بازجويي هنر و فن طرح يك رشته سوالات ماهرانه و قانوني از متهم يا مظنون به ارتكاب جرم به منظور اخذ اطلاعات صحيح درباره حادثه كيفري مي‌باشد. بازجويي از متهم نبايد وسيله‌اي شود كه او خود را بر اثر القا متهم سازد، بلكه بايد منحصرا به وسيله قاضي تحقيق اداره و هدايت شود به نحوي كه از متهم دعوت كند، تا براي دستگاه عدالت دلايلي را كه به نفع اوست، عرضه كند و اگر خواست، درباره آن صحبت كند. بازجويي از متهم رابطه مستقيم و غير قابل اجتنابي با طرح حق دفع دارد و در جهت تامين و تضمين حق دفاع و تضمين حق دفاع متهم مي‌باشد تا اظهارات  و اطلاعات خويش حقيقت را بر دستگاه قضايي نمايان سازد.

در بازجويي بايد اصولي چند از قبيل اصل عدم امكان اشخاص به شهادت عليه خود،‌ اصل برائت، اصل مصونيت از خود اتهامي و اصل برخورداري از معاضدت و مشاور قضايي مورد رعايت قرار گيرد.

اصولا، بازجويي از متهم را وقتي بايد شروع كرد كه تحقيقات مقدماتي انجام گرفته باشد. يعني جمع‌آوري ادله، آثار جرم و بررسي آنها، معاينات و تحقيقات محلي، بازرسي مسكن و كارگاه متهم پايان يافته و اطلاعات به قدر امكان جمع‌آوري گرديده باشد.:: بازدید از این مطلب : 90
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای در موسسه حقوقی مجد عدالت توسط وکیل پایه یک ، وکیل قرارداد : تنظیم قرارداد ، وکیل پایه یک دادگستری

تاریخ انتشار : شنبه 20 آذر 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد